Skip to content

गठन भनेको के हो? यसबाट कसरी बच्ने ?



फोर्मिकेशनले डंक्ने, सुन्निने, जलन र क्रलिङ सनसनी निम्त्याउँछ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *