Skip to content

जैवविविधता: कोषलाई लिएर विवादले वार्ता रोक्ने खतरा छदेशहरूले प्रकृतिको लागि ग्रहको 30% जोगाउन मद्दत गर्न नयाँ कोषहरू प्रतिज्ञा गरिरहेका छन् तर के यसले सम्झौता सुरक्षित गर्नेछ?Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *