Skip to content

तस्मानियन बाघ: 85 वर्ष पछि अलमारीमा अन्तिम थाइलासिनको अवशेष भेटियोअन्तिम ज्ञात थाइलासिनको पल्ट र खोपडी होबार्टमा पहिचान गरिएको छ, जसले 85 वर्षको रहस्य सुल्झाउँछ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *