Skip to content

दम्पतीको ‘केवल उपस्थिति’ले संसारलाई ‘ह्यारी-एन्ड-मेघनेड-आउट’ बनायोमेघन मार्कल, प्रिन्स ह्यारीले कथित रूपमा सम्पूर्ण संसारलाई ‘ह्यारी-एन्ड-मेघन-आउट’ गराएको छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *