Skip to content

परोपकारी संस्थाहरू भन्छन्, वातावरणीय लक्ष्यहरू काम आधा-सम्पन्न छन्वातावरण संरक्षणका लागि लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएका लक्ष्यहरू जल प्रदूषण समाधान गर्न असफल हुनेछन्, प्रकृति समूहहरू भन्छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *