Skip to content

यो विवादास्पद छ: पर्ड्यू देशको सर्वश्रेष्ठ टोली हो
Zach Edey को नेतृत्वमा पर्ड्यू प्रभावशाली रहन्छ, जबकि बाँकी शीर्ष 16 वरपर फेरबदल हुन्छ र मध्य-प्रमुखहरूले प्रतिक्षा कोठामा कब्जा गर्छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *