Skip to content

संस्कृतिमा भएको प्रारम्भिक प्रगतिको रूपरेखा संस्कृति | २०२०-२०२१ देखि शिफ्टको लक्ष्य र कार्यहरू अब समीक्षाको लागि उपलब्ध छ।

मेमोमा सांस्कृतिक योजना विकास प्रक्रियाको सारांश र पहिलो दुई वर्षको मुख्य प्रतिक्रियाहरू समावेश छन् र एक परिशिष्टको रूपमा उद्घाटन संस्कृति योजना भित्र दिशाहरू अगाडि बढाउनुहोस्।

थप जानकारी

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *