Skip to content

कला पूर्वाधार कार्यक्रमको लागि इन्टेक विस्तारित – कला + संस्कृतिका लागि बीसी गठबन्धन


को लागि सेवन कला पूर्वाधार कार्यक्रम डिसेम्बर 15, 2022 सम्म विस्तार गरिनेछ। कार्यक्रम BC को कला र सांस्कृतिक व्यवसायीहरूको कामलाई समर्थन गर्ने ठाउँहरू विकास र विस्तार गर्न संगठनहरूलाई सक्षम पार्ने उद्देश्य हो।

कार्यक्रमले तीन कोटिहरूमा कोष प्रदान गर्दछ:

  • श्रेणी १। योजना र परामर्श। अधिकतम अनुरोध: $25,000

  • श्रेणी 2। पुँजी सुधार। अधिकतम अनुरोध: $250,000

  • श्रेणी 3। विशेष उपकरण अधिग्रहण। अधिकतम अनुरोध: $40,000

थप विवरणहरूको लागि, योग्यता र कसरी आवेदन गर्ने सहित कार्यक्रम पृष्ठ।

म्याद विस्तार: डिसेम्बर १५, २०२२

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *